Berapa Lama Masa Iddah dalam Hadis Nabi – Sebuah Contoh Makalah yang Benar

 • Bagikan

Diriwayatkan dari Ummu A’thiyyah :bahwasannya Rosululloh bersabda : bagi orang perempuan yang ditingggal mati dilarang berhias selama tiga harikecuwali yang meninggal suami maka empat bulan sepuluh hari, dan jangan mengenakan baju yang berwarna kecuali baju yang mengikat, bercelaan dan memakai wangi-wangian kecuali suci dari haid bagian anggota tubuh yang keringatau beberapa kuku .( H.R. Bukhori Muslim Abi Daud an -Nasa’i) Berikut contoh makalah yang benar dengan tema berapa lama masa iddah menurut hadis.

BAB I                                                                       PENDAHULUAN

A.     Deskiripsi Masalah

Sebagai seorang muslim, wajib baginya berpegang teguh pada dua peninggalan Rasulullah r, yaitu al-Quran dan Hadis. Rasulullah r juga menjamin bahwa barang siapa yang berpegang teguh pada keduanya, niscaya tidak akan tersesat selamanya.

Disamping itu, al-Qur’an dan Hadis merupakan induk dari semua hukum Islam yang ada, baik dalam bersesuci, berinteraksi, tindak pidana, bahkan dalam hal memotong kukupun diatur oleh al-Qur’an atau Hadis. Akantetapi, dalam memahami sebuah nash baik berupa al-Qur’an atau Hadis para ulama menpunyai metode tersendiri sehingga memunculkan hukum yang di ammbil dari al Qur’an dan hadits 

Hal itu terbukti dalam hadis yang menjelaskan tentang I’ddah wafat dan larangan ihdad. Adapun teks Hadistnya adalah:                                        

عن أم عطية رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد إمراة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج اربعة اشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا طهرت نبذة من قسط او اظفار. متفق عليه واللفظ لمسلم ولابى داود والنساءي .   

Artinya: Diriwayatkan dari Ummu A’thiyyah :bahwasannya Rosululloh bersabda : bagi orang perempuan yang ditingggal mati dilarang berhias selama tiga hari kecuwali yang meninggal suami maka empat bulan sepuluh hari, dan jangan mengenakan baju yang berwarna kecuwali baju yang mengikat, bercelaan dan memakai wangi-wangian kecuali suci dari haid bagian anggota tubuh yang kering  atau beberapa kuku .( H.R. Bukhori Muslim Abi Daud an -Nasa’i )                                            

B.     Rumusan Masalah

 • Apa saja Hadits-hadits tentang I’ddah wafat dan kewajiban ihdad ?
 • Apa kualitas hukum pada I’ddah wafat dan kewajiban ihdad ?
 • Apa dalalah yang ditujukkanoleh hadits tentang masalah perempuan ketika melakukan i’ddah dan kewajiban ihdad ?
 • Bagaimana hukum dalam tinjauan empat madzhab ?  

C.      Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian secara konprehensif, maka semua pertanyaan dalam rumusan masalah akan terjawab.

 

BAB II

KUALITAS HADIS

1.        Penelusuran Hadis

1.        Penelusuran dengan tema [1]

لا يحل لامراة …. ان تحدّ على ميّت فوق ثلاث ….

خ جنائْز 31 حيض 13 طلاق 46-49 م رضاع 125,126,129,133.

د طلاق 43,46. ت طلاق 18 . ن طلاق 58,59 جه طلاق 35

دي ( الدارمى ) طلاق 12 . ط ( الموطاْ ) 101 ,102.

حم ( مسند احمد بن حنبل ) 6,27,184,249,281,286,324,408,426 .

2.       Potongan hadits [2]

 لا تحدّ المراْة فوق ثلاث إلاّ على زوج

د 2302. حم 5: 58. تلخيص 3:238 . م طلاق 9: 66

د طلاق 46. ن 6 : 202 . هق 1 : 183 مشكاة 3331 . ش 5: 281

لا تحدّ المراْة فوق ثلاث ايام

مي ( الدارمي ) 2: 167 مشكل 4: 138

لا تحدّ على ميّت فوق ثلاث إلاّ إمراْة . ابن ماجه 2087

3.      Penelusuran Dengan Bab-bab Dalam Kutub Hadits

كتاب معالم السنن شرح ابى داود باب الطلاق جزء3 ( 247 )

فتح البارى شرح البخارى جزء 10 ( 607 ) باب الطلاق

فتح المنعم جزء 10 شرح امام مسلم باب الطلاق

2.   Hadis Pokok

1.         Teks Hadis[3]

حدثنا حسان بن الربيع حدثنا ابن ادريس عن هشام عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد إمراة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج اربعة اشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا طهرت نبذة من قسط او اظفار. متفق عليه واللفظ لمسلم ولابى داود والنساءي .

Al-KamaArtinya bercerita ( Imam Muslim ) Hassan bin ar-Robi’ bercerita Ibnu Idris dari Hisyam dari Hafsoh dari Ummu A’thiyyah :bahwasannya Rosululloh bersabda : bagi orang perempuan yang ditingggal mati dilarang berhias selama tiga hari kecuwali suami yang meninggal maka empat bulan sepuluh hari, dan jangan mengenakan baju yang berwarna kecuwali baju yang mengikat, bercelaan dan memakai wangi-wangian kecuali suci dari haid bagian anggota tubuh yang kering  atau beberapa kuku .( H.R. Bukhori Muslim Abi Daud an -Nasa’i ).          Hadza Haditsun Sohihun

2.   Kualitas Isnad dan Rawi

1)                    Ummu A’thiyyah (ع)[4]

Nama                     : Ummu A’thiyyah al Ansoriyah. Ismuha Nusaibah

Guru                      : Rasulullah S.A.W dan Umar bin al Khottob.

Murid                    : Muhammad bin Sirin dan Hafsoh binti Sirin

TL/TW                  : —–

Kualitas    :Dipastikan keadilannya

Tempat      :Bashroh

Thabaqah :Pertama

2. Hafsoh binti Sirin (ع) [5]

Nama                     : Hafsoh binti Sirin al Ansoriyah

Guru                      : Ummu A’thiyyah, Yahya bin sirin dan Anas bin Malik

Murid                    : Muhammad bin Sirin dan Hisyam bin Hassan

TL/TW                   : — / 101 H.

Kualitas    : Ahmad bin Saad dari Yahya bin Ma’in: Tsiqah, Hujjah

Tempat      :Bashroh

Thabaqah :Tiga

3.          Hisyam bin Hassan  (ع)[6]

Nama                     : Hisyam bin Hassan  al Azdiy

 Guru                     : Hafsoh binti Sirin

Murid                    : Abdulloh bin Idris

TL/TW                  : —-/ 147 H.

Kualitas    : Tsiqoh min Atsbatinnas

Tempat      :Bashroh

Thabaqah : Enam

4.         Abdulloh bin Idris bin Yazid (ع)[7]

Nama                     : Abdulloh bin Idris bin Yazid al Audiy

Guru                      : Hisyam bin Hassan  

Murid                    : Hasan bin ar- Robi’

TL/TW                  : 110 H./ 192 Dzul Hijjah H.

Kualitas                  :Ibnu Mai’n berpendapat Tsiqoh fikulli syai’

Tempat                     : Kuffah

Thabaqah : Delapan

5.          Hasan bin ar-Robi’ (ع)[8]

Nama                     : Hasan bin ar-Robi’ bin Sulaiman al-Bajaliyi

Guru                      : Abdulloh bin Idris

Murid                    : Bukhori, Muslim, Abu Daud

TL/TW                  : …./ 220 H.

Tempat                     : Kuffah

 

Thabaqah : Kesepuluh (من العاشرة)[9]

6.        Muslim Bin Hajjaj (ت)[10]

Nama                     : Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusairi

Guru                      : Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Hasan bin ar-            

                                   Robi’ al Buraniy  

 Murid                   : at-tirmidzi

TL/TW             : 204 H./ Ahad sore dikebumikan keesokan harinya pada                                  tanggal 25 rojab tahun 261 H.

Kualitas    :  Tsiqoh Hafidz

Tempat      :Naisaburiy

Thabaqah :kesebellas (من الحادي عشر)[11]

2)       Kualitas Hukum

               Setelah kami lakukan penelusuran tentang Hadis diatas, baik dari segi ketersambungan antar para Rawi, kualitas para Rawi diatas bahkan kekeredibelitasan para Rawi, menyimpulkan bahwa Hadis diatas dihukumi ittisol dan sohih lidzatihi

3.             Riwayat Pendukung (Komparasi)

 1. Riwayat Imam Bukhori[12]

اخبرنا هنّاد بن السّرى الكوفى عن وكيع عن شعبة قال : حدثني حميد ن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت أم حيبة سمعت رسول الله يقول: لايحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تحد فوق ثلاثة أيّام إلا على زوج اربعة اشهر وعشرا. رواه البخاري    

Artinya: Mengabarkan kepadakita (Imam Bukhori) Hannad bin as-Siriyyi al-kufiy dari Waqi’ dari Syu’bah berkata : mennceritakan Humaid bin Nafi’ dari Zainab binti Ummu Salamah berkata Ummu Habibah mendengar dari Rosululloh bersabda : Tidak halal bagi perempuan yang iman kepada Allah dan hari akhir untuk meninggalkn hiasan sebanyak tiga hari kecuwali suami yang meninggal maka empat bulan sepuluh hari. ( HR Bukhori )

 • Riwayat Imam ad-Darimi

اخبرنا محمد ن يوسف ثنا زاءدة عن هشام عن حفصة نبت سيرين عن أم عطية عن النبي قال: لا تحدّ إمراة على ميت فوق ثلاثة أيّام إلا على زوجهافانهاتحد عليه اربعة اشهر وعشرا لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا  ادنى طهرها  اذا اغتسلت نبذة من قسط او اظفار رواه الدارمي

.  Artinya: bercerita Muhammad bin Yusuf dari Hisyam dari Hafsoh dari Ummu A’thiyyah :bahwasannya Rosululloh bersabda : bagi orang perempuan yang ditingggal mati dilarang berhias selama tiga hari kecuwali suami yang meninggal maka empat bulan sepuluh hari, dan jangan mengenakan baju yang berwarna kecuwali baju yang mengikat, bercelaan dan memakai wangi-wangian kecuali setidaknya sucinya perempuan ketika membasuh bagian anggota tubuh yang kering  atau beberapa kuku   ( HR ad-Darimi )

 • Riwayat Imam Ahmad bin Hanbal

حدّثنا عبدالله حدّثنى أبى ثنا محمّد بن عبد الرحمن الطفاوى ثنا هشام ويزيد انا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطيّه الأنصاري قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلَم قال يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلَم قال: لاتحدّ المرأة فوق ثلاث إلاّ على زوج فإنها تحدّ عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا عصبا ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا عند طهرها قال يزيد أو فى طهرها فإذا طهرت من حيضها نبذة من قسط أو أظفار    .  رواه احمد بن حنبل

حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقيّ, حدثنا يحيى بن أبى بكر, حدثنا إبراهيم بن طهمان, حدثني هشام بن حسّان, وحدثنا عبدالله بن الجراح القهستانيّ عن عبدالله يعني ابن بكر السهميّ, عن هشام وهذا لفظ ابن الجراح-عن حفصة, عن أم عطيّة أن النبيّ صلى الله عليه وسلَم قال: لاتحدّ المرأة فوق ثلاث إلاّ على زوج فإنها تحدّ عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا عصبا ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط أو أظفار. قال يعقوب: مكان عصب إلا مغسولا. وزاد يعقوب: ولا تختضب.   رواه ابو داود

حدّثنا القعنبيّ عن مالك, عن عبدالله بن أبى بكر, عن حميد بن نافع, عن زينب بنت أبى سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب: دخلت على أم حبيبة حين توفيّ أبوها أبو سفيان فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره, فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت: والله ما لى بالطيب من حاجة غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلَم يقول: لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخير أن تحدّ على ميّت فوق ثلا ل ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا.  قالت زينب: ودخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها, فدعت بطيب ثم مست منه, ثم قالت: والله ما لى بالطيب من حاجة غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلَم يقول: لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخير أن تحدّ على ميّت فوق ثلا ل ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا.   رواه ابو داود

حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهناد أن أبا معاوية ووكيعا حدثاهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال

 قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ” لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها ” .هذا حديث صحيح

 • Imam Bukhori

حدثنا عبدالله بن يوسف, أخبرنا مالك عن عن عبدالله بن أبى بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم عن حميد بن بن نافع زينب ابنته أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة, قالت زينب قد خلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها, فدعت بطيب ثم مست منه, ثم قالت: اما والله ما لى بالطيب من حاجة غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلَم يقول: لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخير أن تحدّ على ميّت فوق ثلا ل ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا.  رواه البخاري    

حدثنا فصل بن دكين ثنا عبد السلام بن حرب عن هشام عن حفصة بنت سيرين عن أم عطيّه الأنصاري قالت قال النبيّ صلى الله عليه وسلَم قال: لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الأخير أن تحدّ فوق ثلا ل ليال إلا على زوج فإنها لاتكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب.  رواه البخاري    

وقال الأنصاري حدثنا هشام ثنا حفصة حدثني أم عطية نهى النبيّ صلى الله عليه وسلَم  ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرها إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار.  رواه البخاري    

4.  Imam Ibnu Majah

ثنا أبوبكر بن أبى شيبة ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبيّ صلى الله عليه وسلَم  لاتحل لامرأة أن تحدّ على ميّت فوق ثلال إلا على زوج. رواه ابن ماجه

حدثنا أبوبكر بن أبى شيبة ثنا عبدالله بن ثمير عن هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطيّه الأنصاري قالت قال النبيّ صلى الله عليه وسلَم قال: لاتحدّ على ميّت فوق ثلاث الإمرأة تحدّعلى زوجها أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تطيب إلاعند أدنى طهرها بنبذة من قسط وظفار. رواه ابن ماجه

4.       Riwayat Penjelas

 1. Ayat Pendukung

والذين يتوفون منكم أزواجا يتربصن بأنفسهنّ أربعة وعشرا فإذا بلغنا اجلهنّ فلاجناح عليكم فيمافعلن فيأنفسهنّ بالمعروف والله بما تعلمون خبير.    (QS.al-Baqorah 2:234)

Artinya : dan orang-orang yang mati diantatra kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklahmereka ( istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari kemudian apabila telah sampai ( akhir ) i’ddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan menurut cara yang patut. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.    (QS.al-Baqorah2:234)

حدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا إبراهيم بن طهمان حدثنى بديل عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلَم عن النبي أنه قال: المتوفى عنها زوجها لاتلبس المعصفر من الثياب ولاالممشّقة ولاالحليّ ولا تختضب ولا تكتحل.  رواه ابو داود

Artinya : Telah menceritakan kepada saya Zuhair bin Harb menceritakan kepada saya Yahya bin Abi Bukair menceritakan kepada saya Ibrohim bin Tohman menceritakan kepada saya Budail dari Hasan bin Muslim dari Shofiah binti Syaibah dari Ummu Salamah istri Rasulullah r dari Nabi bahwa beliau bersabda: Istri yang ditinggl wafat oleh suaminya maka tidak diperbolehkan memakai pakaian yang bagus dan pakaian yang dicelup dan macak dan tidak boleh berhias, memakai pacar dan juga tidak boleh memakai celak.                            ( HR. Abu Daud )

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرنى مخرمة عن أبيه قال سمعت المغيرة بن ضحاك يقول أخبرتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تثتكى عينيها فتكتحل بالجلاء – قال قال أحمد الصواب بكحل الجلاء – فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء فقالت لاتكتحلي [تكتحل] به إلا من أمر لابد منه يشتدّ عليك فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار ثم قالت عند ذلكىأم سلمة: دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلَم حين توفّي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا [عليّ صبرا ] فقال: ما هذا يا أم سلمة فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب. قال: إنه يشبّ الوجه فلا تجعليه [فلا تجعلينه] إلا باليل وتنزعيه [تنزعينه] بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قالت:قلت: بأيّ شئ أمتشط يا رسولالله؟قال: بالسدر تخلفين به رأسك.   رواه ابو داود

Artinya : menceritakan kepada saya Ahmad bin Sholeh menceritakan kepada saya Ibn Wahab menghabarkan kepada saya Mukhromah dari Ayahnya, Ia telah berkata: Aku mendengar Mughiroh bin Dohhak berkata: Menghabarkan kepada saya Ummu Hakim binti Usaid dari Ibunya, bahwa suaminya telah wafat keadaannya merasa sakit matanya maka beliau memakai celak untuk dengan celak pembersih- dauhnya Imam Ahmad teks hadits yang benarبكحل الجلاء, kemudian beliau mengirim utusan kepada Ummu Salamah untuk menanyakan perihal dirinya, maka beliau (Ummu Salamah ) menjawab jangan bercelak dengan menggunakan celak yang membersihkan kecuali mengharuskan memakai celak disebabkan terjadi suatu yang menghawatirkan padamu. Maka bercelaklah diwaktu malam dan usaplah disiang harinya. Lalu disaat itu juga beliau bersabda : Rosulullah masuk kerumahku ketika wafat suamiku,dan waktu itu keadaanku tidak meneteskan air mata ( sabar ). Maka Rasulallah bertanya : apa ini wahai Ummu Salamah maka saya menjawab saya bersabar wahai Rosulallah tidak menggunakan wewangian. Maka Rasulallah bersabda : bahwasannya wajah terlihat menjadi muda maka jangan menggunakan celak kecuali diwaktu malam dan menghilangkan diwaktu siang dan jangan menggunakan rambut dengan wewangian dan jangan mewarnai kedua tangan dan kaki dengan menggunakan pacar. Maka Ummu Salamah bertanya dengan apa saya menggunakan wewangian rambut? Lalu Rosulallah menjawab dengan daun yang menutupi rambutmu.1 .( HR. Abu Daud )[15]

 • Imam Ibnu Majah

ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا يزيد بن هارون ثنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع أنه سمع زينب أم سلمة تحدّث أنها أم سلمة وأم حبيبة تذكران أن امرأة أتت النبيّ صلى الله عليه وسلَم فقالت أن ابنة لها عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد ان تكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلَم: قد كانت إحداكن ترمى بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشرا.  رواه ابن ماجه

Artinya : menceritakan kepada saya Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada saya Yazid bin Harun menceritakan kepada saya Yahya bin Sa’id dari Humaid bin Nafi’ bahwasannya ia pernah mendengar Zainab Ummu Salamah berbicara bahwa Ummu Salamah dan Ummu Habibah menyebutkan bahwa ada seorang perempuan dating kepada Nabi r  lalu ia berkata: Anak perempuan saya telah ditinggal mati oleh suaminya maka terasa sakit matanya yang mempunyai keinginan untuk bercelak, maka Rasulallah bersabda ketika kalian semua membuang kotoran selama setahun seharusnya perempuan itu empat bulan sepuluh hari .( HR. Ibnu Majah )

BAB III

DALALAH HADIS

A.     Uraian Kata(Tahlil al-Lafdzi)

Dalam memahami dalalah hadits atau yang dikenal dengan sebutan madlul, maka yang harus diketahui dan diperjelas terlebih dahulu adalah Nahwiyah dan Sharfiyah perkata(Arab: Kalimat) dalam sebuah hadis, karna status(mahal) dan bentuk kata(sighat) sangatlah berpengaruh pada makna yang ditnjukkan oleh sebuah Hadis.

 Agar sebuah Hadis dapat dipahami secara komprehensif , maka kata kunci dalam sebuah Hadis tersebut harus diketahui maksud dan devinisinya. Hal itu disebabkan oleh banyaknya kata dalam sebuah Hadis yang masih ambigu. Oleh karena itu banyak ilmuan-ilmuan yang mengarang kamus istilah dalam bahasa arab, separti kamus yang banyak beredar di kalangan pesanteren yaitu kamus Munjid.

Dalam Hadis di atas ada bebrapa kata yang masih perlu dijelaskan dan diperinci diantaranya:[16]

 • لا : lafadz ini adalah la nahiyah yaitu huruf tholabi yang menjazemkan fi’il mudhori’
 • تحد: lafadz ini fi’il mudhori’ yang mu’rob dari fi’il madhi يحد احداد احدّ asalnya يحدد karna syaratnya idghom maka harkatnya dal dipindah pada kha’maka menjadi يحدّ, dal yang pertama di idghomkan pada dal yang kedua yang berharkat dhommah tapi agar lebih mudah maka diharkati fathah sebab kemasukan la nahiyyah yang berfungsi menjazemkan fi’il mudhori’
 • امراة : lafadz ini menjadi fa’ilnyaتحد mahal rofa’
 • على : huruf jer bermakna isti’lak
 • ميّت : menjadi jer majrur, mahal jer berharkat tanwin karna tidak ada al dan tidak mudhof
 • فوق : termasuk dhorof ghoiru mutasorrif yang mabni fathah
 • ثلاث : menjadi mudhof ilaihi termasuk adad mufrod muannats  
 • الا : huruf istisna’ yang berfaidah kalam tam manfi yang muttasil mendahului mustatsna minhunya menggunakan i’irob fathah
 • اربعة : kedudukannya tamyiz karna setiap adad memiliki yang dijerkan, juga bisa menjadi dhorof zaman.
 • اشهر : lafadz ini termasuk isim jamid karna sebuah nama, mufrodnya شهر jama’nya menggunakan اشهر
 • و :termasuk huruf athof, yang athof ke lafadz اربعة
 • عشرا : menjadi ma’tuf alaihi dari اربعة
 • و : athof pada lafadz تحد
 • لا : termasuk la nahi yaitu huruf tholabi yang menjazemkan fi’il mudhori’
 • تلبس : fi’il mudhori’ yang mu’rob dari fi’il madhi لبس يلبس لبس tanda i’irobnya menggunakan sukun sebab kemasukan la nahi yaitu huruf tholabi yang menjazemkan fi’il mudhori’  
 • ثوبا :temasuk isim jamid karna sebuah nama benda yang menjadi maf’ul dari تلبس mahal nasobnya menggunakan fathah
 • مصبوغا : kedudukannya na’at hakiki karna merofa’kan man’ut kemudian lafadz ini termasuk isim maf’ul dari wazan صبغ
 • عصب : termasuk masdar ghoiru mim dari fi’il madhi عصب يعصب عصب  menjadi mudhof ilaih, i’irob jer tandanya menggunakan kasroh
 • تكتحل : fi’il mudhori’ yang mu’rob dari fi’il madhi اكتحل يكتحل اكتحلا tanda i’irobnya menggunakan sukun sebab kemasukan la nahi yaitu huruf tholabi yang menjazemkan fi’il mudhori’
 • تمسّ : lafadz ini fi’il mudhori’ yang mu’rob dari fi’il madhi مسّ يمس مسا مسيسا asalnya يمسس karna syaratnya idghom harkatnya sin dipindah pada mim maka menjadi يمس mim yang pertama di idghomkan pada mim yang kedua yang berharkat dhommah tapi agar lebih mudah maka diharkati fathah sebab kemasukan la nahiyyah yang berfungsi menjazemkan fi’il mudhori’
 • طيبا : termasuk isim jamid karna sebuah nama benda yang menjadi maf’ul dari تمسّ mahal nasobnya menggunakan fathah
 • طهرت : lafadz ini fi’il madhi dari wazan طهر يطهر طهر termasuk fi’il yang lazim
 • ت  : termasuk ta’ta’nits bergandeng dengan fi’il yang menyimpan dhomir mu’annats ( perempuan )
 • نبذة : menjadi maf’ul mahal nasobnya menggunakan fathah
 • من : termasuk huruf jer yang berfaedah tabyin untuk menjelaskan lafadz  نبذة
 • قسط : kedudukannya menjadi majrur dari من
 • او : termasuk huruf athof yang berfaidah idrob
 • اظفار : mufrod dari ظفر yang menjadi ma’tuf a’laih dari قسط

B.     Makana Kata

             Di antara makna kata yang harus diketahui dalam tema hadits di atas yaitu, Iddah secara lughotnya menghitung sesuatu dalam istilahnya masa penantian perempuan untuk mengetahui kosongnya rahim atau ibadah atau belasungkawa atas meninggalnya suami.[17] Ihdad dalam bahasa dikenal dengan tidak berhias setalah wafatnya suami dan ada pula yang memaknai meninggalkan berhias dan memakai baju hitam karna ditinggal mati. Di antara teks hadits di atas yang memiliki banyak arti yaitu :

 ~ تحد  : lafadz ini bermakna menggunakan pakaian hitam sebab ditinggal mati ada pula tidak berhias setalah wafatnya suami.

~  تلبس    : bermakna memakai, menipu, mencampur dan serupa.

~ مصبوغا : mewarnai, mencelup, mengajar dan membekas.

~ عصب   : perban, mengikat dan mengencangkan.

~  تمسّ     : menimpa dan menyentuh

 ~  طيبا     : halal, wewangian dan kerelaan hati.

 ~ طهر      : suci dan kebersihan

~  نبذة       : bagian, suatu yang sedikit dan makalah atau artikel

C.      Dalalah dalam Penggunaan Kata

1.         Peletakan Kata Pada Makna(وضع اللفظ على المعنى)

        Di antara yang harus diketahui dalam memahami sebuah Hadis adalah ‘Am dan Khas, dengan demikian akan diketahui sebatas mana cakupan sebuah Hadits. Dalam Hadits di atas ada lafadz yang bermakna khusus (خاص ) yaitu lafadz yang ditunjukkan pada peletakan makna satu.  

        Khos (خاص )  adalah lafadz yang ditunjukan pada makna peletakannya untuk satu arah. Diantara lafadz yang khos yaitu peletakannya tertentu terhadap individu seperti sebuah nama muslih, ada kalanya macam untuk peletakan seperti Rojulun, ada pula banyaknya suatu yang terhitung peletakannya semisal nama hitungan atau kaum , begitu pula jenis contoh insan atau lafadz satu dengan memiliki banyak arti semisal i’lmun. sebagaimana yang dijelaskan oleh beberapa ulama’ ushul al-fiqh dalam beberapa kitabnya.

          Dalam Hadits di atas semua lafadznya menggunakan khos.

jika ditinjau dari segi peletakan kata dalam ma’na juga terbagi antara Musytarak atau Mu’awwal. Ta’rif dari Musytarak adalah lafadz yang dipakai untuk menunjukkan dua makna atau lebih. Akantetapi, sebuah lafadz bisa dikatakan musytarak dengan dua syarat, yaitu harus dipakai berulang-ulang dan ma’nanya harus dipakai barulang-ulang pula. Seperti lafadz مولى yang bermakna budak yang dimerdekakandan(عبد المعتق) juga bermakna seorang gusti (السيد).[18]

Adapun faktor yang menyebabkan munculnya lafadz Musytarak antara lain:

 • Perbedaan peletakan suatu bahasa disetiap qabilah.
 • Evolusi penggunaan kata.
 • Tidak ada kepastian antara Hakikat dan Majaz seperti lafadz العَيْن yang bermakna الجَاسُوس secara majaz akan tetapi saking banyaknya pengguanaan dengan arti tersebut, akhirnya tidak diketahui antara majaz atau tidak.
 • Tidak diketahui antara ma’na Hakiki dan ‘Urfi.

Jika merujuk kembali pada pembahasan teks hadits di atas yang menjelaskan makna kata, maka ditemukan bahwa lafadz تحد mempunyai dua arti, yaitu menggunakan pakaian hitam sebab ditinggal mati ada pula tidak berhias setalah wafatnya suami. kemudian Juga lafadz تلبس    : bermakna memakai, menipu, mencampur dan serupa.

مصبوغا : mewarnai, mencelup, mengajar dan membekas.

عصب   : perban, mengikat dan mengencangkan.

 تمسّ     : menimpa dan menyentuh

طيبا      : halal, wewangian dan kerelaan hati.

 طهر      : suci dan kebersihan.

نبذة       : bagian, suatu yang sedikit dan makalah atau artikel.

2.        Penggunaan Kata dalam Makna (إستعمال اللفظ في المعنى)

Sebuah lafadz terkadang memakai arti sebagaimana mestinya, juga terkadang menggunakan arti yang lain. Oleh karena itu, agar sebuah Hadis dapat dipahami sesuai dengan apa yang dikehendaki Rasulullah r, maka harus diketahui apakah lafadz yang tertuang dalam Hadis tersebut memakai arti yang sebenarnya atau tidak?

Untuk mengetahui hal itu, maka perangkat yang dipakai adalah ilmu Balaghah yang menjelaskan إستعمال اللفظ على المعنى (Penggunaan Kata dalam Makna). Dalam penjelasan tersebut disebutkan bahwa lafadz itu ada dua bagian; Hakikat dan Majaz.

Hakikat adalah lafadz yang yang menggunakan arti yang semestinya/sebenarnya (makna asli), seperti lafadz أَ سَدٌ yang memakai arti Singa. Begitu pula majaz sebaliknya, tidak memakai makna yang sebenarnya karena memang ada faktor yang mencegah untuk memakai makna aslinya, seperti lafadz أَ سَدٌ yang memkai arti laki-laki pemberani.[19]

Jika melihat pada beberapa lafadz yang ada dalam hadis yang sedang dibahas, lafadznya semua memakai arti aslinya. Seperti:

* تحد       : tidak berhias setalah wafatnya suami.

*  المراْة   :  perempuan

* ميت     : mati

* زوج     : suami

*  تلبس    : bermakna memakai

* مصبوغا : mewarnai

* عصب    :  mengikat  

*  تمسّ     :   menyentuh

*  طيبا     : wewangian

* طهر      : suci

*  نبذة       : bagian

*  قسط      : anggota tubuh yang kering

*  اظفار    : beberapa kuku

           Termasuk penggunaan kata dalam makna ditinjau dari shorikh atau kinayah, yang mana hadits di atas semua kata dalam maknanya menggunakan sorikh. Devinisi sorikh tersebut suatu yang nampak makna yang dikendaki dan jelas dengan sebab banyaknya penggunaan lafadz hakikot ada pula yang majaz. Namun yang gholib lafadz sorikh itu berupa hakikot. Adapun kata sorikh itu jelas, yang tidak membutuhkan berfikir bagi orang yang mendengarkannya.

 • Petunjuk Kata Meninjau Dzahir dan Khafa’

 (دلالة اللفظ على المعنى بحسب ظهور اللفظ وخفائه)

Sebuah lafadz jika ditinjau dari segi jelas dan samarnya, terbagi menjadi    dua yaitu:

 • Lafadz yang jelas dalalahnya seperti; Nash, Dzahir, Mufassar, Muhkam.
 • Lafadz yang tidak jelas dalalahnya seperti; Mujmal(lafadz yang Ihtimal pada dua makna atau lebih) khofi dan musykil.[20] 

        Melihat redaksi hadits di atas, lafadz المراْة tergolong yang jelas dalalahnya berupa dzohir, ta’rifnya dari dzohir yaitu setiap lafadz atau kalam yang jelas makna yang dikehendakinya terhadap orang yang mendengarkan dengan sighot lafadz tersebut. Hukum dzohir itu adalah wajib mengamalkan dengan makna yang diketahui secara pasti dan yakin baik itu lafadz a’m ataupun khos kecuali ketika ada dalil yang menuntut suatu yang dipindah dari dzohir tersebut, ada kalanya dengan menghendaki makna lain atau memberikan argumen yang menunjukan atas ternusakhnya lafadz itu.

        Begitu pula lafadz لا تحد إمراة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج اربعة اشهر وعشرا secara dzohirnya lafadz tersebut menunjukan makna larangan berhias tiga hari ketika ditinggal wafat. Namun, bila ditinjau dalam segi nashnya, maka lafadz tersebut menunjukan wajibnya melaksanakan i’ddah wafat dan larang berhias bagi orang perempuan selama empat bulan sepuluh hari. menggunakan qorinah yang bersamaan dengan lafadz dari  mutakallim. Hukum nash tersebut sama dengan hukum dzohir maksud dan asalnya serta ihtimal ta’wil jika khos dan takhsis ketika A’m dan ihtimal nasakh.

4.                  Pentunjuk Hukum

Dalam menunjukkan sebuah hukum, al-Qur’an atau Hadis mempunyai dua tinjauan. Pertama, meninjau Manthuq dan Mafhum.

Manthuq adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh sebuah lafadz ketika diucapkan.[21] Dengan demikian, petunjuk hukum Hadis di atas jika ditinjau dari segi manthuqnya adalah haramnya ihdad bagi orang perempuan diwaktu melaksanakan i’ddah. Apabila ditinggal oleh mayyit maka haramnya ihdad selama tiga hari, akan tetapi jika yang meninggal suami maka i’ddahnya empat bulan sepuluh hari.

Sedangkan yang dimaksud Mafhum adalah makna yang ditunjukkan oleh lafadz bukan ketika mengucapkannya.[22] Jika mafhumnya sesuai dengan manthuqnya, maka disebut mafhum muwafaqah dan jika tidak, maka disebut mafhum mukhalafah.[23]

jika dilihat dan memahami teks Hadis di atas, maka mafhum muwafaqahnya adalah ditinggal oleh mayyit dari keluarga perempuan seperti ayah, kakek dan sesamanya maka haramnya ihdad selama tiga hari, yang terbagi menjadi dua yang pertama fakhwal khitob yang kedua lakhnul khitob. Lalu tergolong mafhum muafaqoh yang fakhual khitob karna maskut a’nhu hukumnya lebih utama dari pada mantuq.

BAB IV

MAKSUD HADITS

A.      Maksud Hadits Secara Global

      Setelah ditelusuri dari berbagai kitab mengenai hadits di atas, Hadits tersebut menerangkan wajibnya i’ddah dan haramnya ihdad bagi orang perempuan, jika yang meninggal keluarganya maka haramnya ihdad tiga hari namun, bila yang meninggal sang suami empat bulan sepuluh hari. Juga tidak meninjau siapapun. Diantara larangan perempuan memakai hiasan yaitu pakaian,wewangian, perhiasan,cela’an, dan memakai pacar sebab semua itu menarik terhadap orang laki-laki.

B.       Keterkaitan Hadits dengan Dalil Lain

          Ayat al-Qur’an kadang masih butuh ayat lain atau sebuah Hadits agar maksudnya bisa dipahami dengan jelas. Begitu juga Hadits, masih butuh nash lain yang bisa menunjukkan apa yang dimaksud Hadits tersebut. Karena sebuah Hadits terkadang masih belum dapat difaham dan butuh penjelas, atau universal yang masih membutuhkan pembatas cakupannya.

 حدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا إبراهيم بن طهمان حدثنى بديل عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلَم عن النبي أنه قال: المتوفى عنها زوجها لاتلبس المعصفر من الثياب ولاالممشّقة ولاالحليّ ولا تختضب ولا تكتحل.  رواه ابو داود

Artinya : Telah menceritakan kepada saya Zuhair bin Harb menceritakan kepada saya Yahya bin Abi Bukair menceritakan kepada saya Ibrohim bin Tohman menceritakan kepada saya Budail dari Hasan bin Muslim dari Shofiah binti Syaibah dari Ummu Salamah istri Rasulullah r dari Nabi bahwa beliau bersabda: Istri yang ditinggl wafat oleh suaminya maka tidak diperbolehkan memakai pakaian yang bagus dan pakaian yang dicelup dan macak dan tidak boleh berhias, memakai pacar dan juga tidak boleh memakai celak.                            ( HR. Abu Daud )

       Hadits di atas menjelaskan ketika perempuan ditinggal suami maka wajib melakukan ihdad dan jangan mengunakan baju yang berwarna merah dan baju yang menarik perhatian orang laki-laki lalu tidak boleh berhias, memakai pacar dan juga tidak boleh memakai celak.      

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرنى مخرمة عن أبيه قال سمعت المغيرة بن ضحاك يقول أخبرتني أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تثتكى عينيها فتكتحل بالجلاء – قال قال أحمد الصواب بكحل الجلاء – فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء فقالت لاتكتحلي [تكتحل] به إلا من أمر لابد منه يشتدّ عليك فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار ثم قالت عند ذلكىأم سلمة: دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلَم حين توفّي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا [عليّ صبرا ] فقال: ما هذا يا أم سلمة فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب. قال: إنه يشبّ الوجه فلا تجعليه [فلا تجعلينه] إلا باليل وتنزعيه [تنزعينه] بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قالت:قلت: بأيّ شئ أمتشط يا رسولالله؟قال: بالسدر تخلفين به رأسك.   رواه ابو داود

Artinya : menceritakan kepada saya Ahmad bin Sholeh menceritakan kepada saya Ibn Wahab menghabarkan kepada saya Mukhromah dari Ayahnya, Ia telah berkata: Aku mendengar Mughiroh bin Dohhak berkata: Menghabarkan kepada saya Ummu Hakim binti Usaid dari Ibunya, bahwa suaminya telah wafat keadaannya merasa sakit matanya maka beliau memakai celak untuk dengan celak pembersih- dauhnya Imam Ahmad teks hadits yang benarبكحل الجلاء, kemudian beliau mengirim utusan kepada Ummu Salamah untuk menanyakan perihal dirinya, maka beliau (Ummu Salamah ) menjawab jangan bercelak dengan menggunakan celak yang membersihkan kecuali mengharuskan memakai celak disebabkan terjadi suatu yang menghawatirkan padamu. Maka bercelaklah diwaktu malam dan usaplah disiang harinya. Lalu disaat itu juga beliau bersabda : Rosulullah masuk kerumahku ketika wafat suamiku,dan waktu itu keadaanku tidak meneteskan air mata ( sabar ). Maka Rasulallah bertanya : apa ini wahai Ummu Salamah maka saya menjawab saya bersabar wahai Rosulallah tidak menggunakan wewangian. Maka Rasulallah bersabda : bahwasannya wajah terlihat menjadi muda maka jangan menggunakan celak kecuali diwaktu malam dan menghilangkan diwaktu siang dan jangan menggunakan rambut dengan wewangian dan jangan mewarnai kedua tangan dan kaki dengan menggunakan pacar. Maka Ummu Salamah bertanya dengan apa saya menggunakan wewangian rambut? Lalu Rosulallah menjawab dengan daun yang menutupi rambutmu.1 .( HR. Abu Daud )

        Kemudian hadits yang panjang di atas memperjelas tema hadits yang diteliti, yaitu larangannya memakai celak untuk mebersihkan mata kecuali menghawatirkan ( masyaqqoh ) ketika tidak memakai celak maka diperbolehkan bercela’an.

 • Imam Ibnu Majah

ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا يزيد بن هارون ثنا يحيى بن سعيد عن حميد بن نافع أنه سمع زينب أم سلمة تحدّث أنها أم سلمة وأم حبيبة تذكران أن امرأة أتت النبيّ صلى الله عليه وسلَم فقالت أن ابنة لها عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد ان تكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلَم: قد كانت إحداكن ترمى بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشرا.  رواه ابن ماجه

Artinya : menceritakan kepada saya Abu Bakar bin Abi Syaibah menceritakan kepada saya Yazid bin Harun menceritakan kepada saya Yahya bin Sa’id dari Humaid bin Nafi’ bahwasannya ia pernah mendengar Zainab Ummu Salamah berbicara bahwa Ummu Salamah dan Ummu Habibah menyebutkan bahwa ada seorang perempuan dating kepada Nabi r  lalu ia berkata: Anak perempuan saya telah ditinggal mati oleh suaminya maka terasa sakit matanya yang mempunyai keinginan untuk bercelak, maka Rasulallah bersabda ketika kalian semua membuang kotoran selama setahun seharusnya perempuan itu empat bulan sepuluh hari.

Teks hadits tersebut memperjelas lagi, ketika perempuan membersihkan rahimnya dari seperma selama satu tahun namun ini di takhsis dengan dauh nami setelahnya yakni empat bulan sepuluh hari .

Dalam Hadits di atas, terjadi pertentangan dalam mutlaq dan muqoyyad jika ditinjau dalam segi macam dari sighot khos tersebut terbagi empat bagian yaitu mutlaq, muqoyyad, amar dan nahi maka teks hadits di atas masih terdapat pemilahan. Pertama : secara umum hadits di atas menggunakan sighot nahi. Kedua : lafadz yang mutlaq terdapat peng qoyyidan  atas diperbolehkannya sebuah larangan. Lafadz hadits لا تحد إمراة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج اربعة اشهر وعشرا ini, mengindikasikan  wajibnya iddah dan melaksanakan ihdad bagi seorang perempuan  yang mana larangan berhias sebab meninggalnya seseorang yaitu tiga hari tapi di kecuwalikan jika yang meninggal sang suami maka empat bulan sepuluh hari, begitu pula dengan lafadz ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا طهرت نبذة من قسط او اظفار redaksi hadits tersebut awalnya melarang memakai baju yang diwarnai lalu dikecuwalikan bolehnya memakai baju yang mengikat, larangan memakai celak dan menggunakan wewangian kecuwali perempuan tersebut sucu dari haid bagian yang sedikit dari tubuhnya yaitu suatu yang kering dari anggota tubuh atau beberapa kuku. Melihat redikaksi hadits di atas yang semuanya menunnjukkan mutlaq larangannya, namun terqoyyidi dengan adanya yang diperbolehkannya.

Mengenai tempat tinggal perempuan yang melaksakan i’ddah, sudah tertera dalam al-Qur’an, sunnah dan pendapat para ulama’. Dalam al-Qur’an dijelaskan bahwa perempuan harus menempati rumahnya ketika masih melakukan i’ddah sesuai dengan firman Allah yang berbunyi  لاتخرجهوهنّ من بيوتهنّ1.[24]

        Begitu pula lafadz لا تحد إمراة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج اربعة اشهر وعشرا secara dzohirnya lafadz tersebut menunjukan makna larangan berhias tiga hari ketika ditinggal wafat. Namun, bila ditinjau dalam segi nashnya, maka lafadz tersebut menunjukan wajibnya melaksanakan i’ddah wafat dan larang berhias bagi orang perempuan selama empat bulan sepuluh hari.

C.           Syarh Ulama’

Mengenai tema yang kami angkat (I’ddah wafat dan larangan ihdad ), Ulama’ banyak berbeda pendapat tentang cabang dari kewajiban ihdad. Dalam tafsir Qurtuby[25] banyak kalangan dari imam yang saling berbeda pendapat :

 1. Melihat dari ke umumannya teks tersebut mencakup semua perempuan yang wajib melaksanakan i’ddah dan ihdad, baik itu budak, orang merdeka, orang besar dan kecil dan ayisah Ini pendapat dari jumhurul Ulama’
 2. Imam Abu Hanifah berpendapat tidak ada ihdad bagi budak perempuan, perempuan kecil. Dzimmiah ketika berada dibawah kekuasaan orang islam maka wajib ihdad dan melaksanakan i’ddad, namun jika suami juga dzimmi maka dzimmiah tidak wajib melaksanakan i’ddah dan tidak usah ihdad
 3. Imam Ibnu Mundzir berargumen dengan ke umuman hadits berpendapat budak masuk pada golongannya istri yang merdeka. Ini termasuk pendapatnya Imam Malik, Imam syafi’i, Imam Ahmad bin Hambal dan Abi Tsaur
 4. Imam Haramain berpendapat i’ddah wafat itu empat bulan sepuluh hari baik itu perempuan yang haid atau tidak, begitu pula setelah dijima’ atau belum.
 5. Imam Malik berpendapat wajib melakukan ihdad perempuan merdeka, budak, perempuan kecil dan besar, muslimah dan dzimmiah. Namun, Ashabu ar-Ro’yi tidak wajib ihdad bagi perempuan sobiah dan dzimmiah
 6. Imam Malik, Imam syafi’i dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat perempuan dzimmiah yang ditinggal suami yang juga dzimmi maka wajib melakukan i’ddah namun tidak usah ihdad
 7. Imam Hasan berpendapat orang perempuan yang ditinggal oleh suami maka tidak wajib ihdad
 8. Imam ibnu al A’roby berpendapat yang diriwayatkan dari Imam Malik : bahwasannya Kitabiah i’ddahnya tiga haidan bila sudah bersih rahimya, ini pendapat yang fasid jiddan karna mengeluarkan kitabiah dari ke umuman ayat i’ddah wafat dan memasukannya kedalam umumnya ayat tholaq
 9. Imam Laits, imam syafi’i,  Abu Tsaur dan mayoritas madzhab Syafi’i berpendapat Kitabiah wajib ihdad ini termasuk pendapatnya Imam Abu hanifah, ibnu al-Mundzir dan meriwayatkan Imam Ayshab dari Imam Malik
 1. Kumpulan dari at-Tabi’in diantaranya Imam Sa’id, az-Zuhri, Hasan al-Bashri berpendapat i’ddahnya budak ummul walad ketika ditinggal mati sayyid nya empat bulan sepuluh hari
 2. Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Ahmad dan Abu Tsaur berpendapat i’ddahnya ummul walad satu haidan, ini merupakan dawuhnya Ibnu Umar. Imam Qotadah meriwayatkan dari Thous bahwasannya i’ddah ummul walad separuh perempuan merdeka. Dan meriwayatkan dari Sayyidina Ali dan Ibnu Mas’ud bahwasannya i’ddahnya ummul walad tiga haidan, ini pendapatnya Imam A’tho’, Ibrohim, an-Nakho’i, Sufyan at-Tsauri dan Ashabu ar-Ro’yi sebab ummul walad melaksanakan iddahnya diwaktu merdeka maka mewajibkan melakukan i’ddahnya sempurna yang merupakan asal dari i’ddahnya perempuan merdeka.

D.           Aspek Hukum

 

Setelah diteliti  dari berbagai Kutub-kutub Fikih mengenai tema di atas berkonsekwensi hukum bahwa seorang istri yang ditinggal suami wajib melaksanakan i’ddah dan ihdad empat bulan sepuluh hari dengan pemerincian perbedaan pendapat di atas.

Aspek hukum hadits di atas menjelaskan tentang :

 • haramnya ihdad bagi orang perempuan di atas tiga hari yang di tinggal oleh mayyit yakni ayah, saudara dan yang berhubungan dengan keluarga si perempuan kecuali jika yang meninggal suaminya maka empat bulan sepuluh hari.
 •  tidak wajibnya ihdad bagi soghiroh ketika ditinggal suaminya ketiga
 • Tidak ada ihdad bagi perempuan yang ditholaq apabila ditholaq roj’i. Namun, jika tertholaq ba’in maka Jumhurul Ulama’ berpendapat tidak ada ihdad
 • Ihdad bukan suatu kewajiban sejatinya suatu perkara halal
 • Larangan untuk memakai baju yang diwarnai kecuali yang mengikat atau memakai baju putih1. Begitu pula setiap yang diwarnai karna bukan unsur berhias. Semisal, baju yang diberi warna sebab memperjelek atas tertimpa kesusahan.
 • Ulama’ sepakat tidak boleh bagi perempuan yang melaksanakan ihdad memakai baju kuning, merah dan hijau muda dan memakai perhiasan
 • Imam Malik dan Imam Syafi’i memberikan rukhsoh kepada perempuan yang ihdad untuk memakai baju berwarna hitam
 • Jumhurul ulama’ berpendapat dilarang memakai celak.

BAB V

KESIMPULAN

Setelah dilakukan kajian mendalam, kesimpulannya adalah: 

 •  Kuwalitas haditsnya berhukum marfu’ qouli sebab menyandarkan langsung pada kanjeng Nabi, muttashil karna awal sanad hingga akhir sanadnya sambung pada Nabi Muhammad, masyhur sebab rowi yang meriwayatkan tiga ke atas, mu’an’an karna ada’ tahammulnya menggunakan A’n, Aliy yang nisbiy dengan menisbatkan kepada riwayat sohihain atau salah satunya atau selainnya sohihain yaitu kutub yang terkenal lagi di anggap.
 • Semua perempuan yang ditinggal mati oleh suami wajib melaksanakan i’ddah dan ihdad untuk family semisal ayah, saudara laki-laki, kakek yaitu meninggalkan hiasan mulai dari pakaian, wewangian, perhiasan, celaan, suatu yang dibuat pacar selagi melaksanakan i’ddah. Kemudian kewajiban ihdad masih banyak pendapat sesuai pemerincian di atas.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Khalil, Dr. Syauqi. Athlas al-Hadits an-Nabawi minal-Kutub as-Sittah as-Shihah. 2003. Beirut: Dar al-Fikr. Cet. Pertama.

Abu Amin, Qa’imuddin.1434. Manhaj Dzawi al-Uqul fi Mabahitsi Ilmil-Ushul, cet. Kedua.

Adz-Dzahabi, Syamsud-Din Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman. 1995. Mizanul-I’tidal fi Naqdir-Rijal. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. Cet. Pertama.

___________.Tt.Tarihkul-Islam wa Wafayatul-Masyahir wal-A’lam, Beirut: Maktabah at-Taufiqiyah.

___________.1990. Siyar A’lamin-Nubala’. Beirut: Muassasah ar-Risalah.

Al-‘Aini Imam Abi Muhammad Mahmud bin Ahmad bin Musa Badruddin. 1428 H/ 2007 M. Syarh Sunan Abi Daud. (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah)

A J Wensinck. Mu’jamul-Mufahras. Leiden.

Al-Andalusi, Muhammad bin Abdullah bin Malik.tt. Nadzm Alfiyah.

Al-Anshari, Syaikhul Islam Abi Yahya Zakariya.tt. Ghayatul Wushul (Surabaya: Al-Haramain).

Allusy, saykh Abi Abdillah Abdi as-Salam. 2002 M./1422 H. (Beirut: Dar al-Fikr).

Al-‘Asqalani, Ahmad bin ‘Ali bin Hajar. 1995. Tahdzib at-Tahdzib. Beirut: Dar al-Fikr. Cet. Pertama.

___________.2002/1422. Ibanah al-Ahkam. (Beirut: Dar al-Fikr).

Al-Asyqar, Dr. Muhammad Sulaiman Abdullah.2001/1431. Al-Wadhih fi Ushul al-Fikhi, (Beirut: Dar an-Nafa’is) cet. Kelima.

___________.2012/1433. Taqrib at-Tahdzib. Beirut: Dar al-Minhaj. Cet. Ketiga.

___________.1996. lisanul-Mizan. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah. Cet. Pertama.

Al-Bukhari, Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju’fi.tt. Shahih Bukhari (Beirut: Dar al-Fikr).

Al-Banani, Abdurrahman bin Jadullah al-Banani al-Maghribi.2015/1436. Hasyiah al-‘Allamah al-Banani (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), cet. Keempat.

Al-Bustani, Fu’ad Ifrad.tt. Munjid at-Thullab, (Beirut: Dar al-Masyriq)

Al-Fadani, Syekh ‘Alamuddin Muhammad bin Yasin bin ‘Isa.tt. Husnu as-Shiyaghah (Rembang: Maktabah al-Anwariyah).

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad.2010. Al-Mustashfa min ‘Ilmi al-Ushul(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), hal. 298, cet. Kedua.

Al-Hafnawi, Muhammad bin Ibrahim. 1433/2011.  Al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Muyassarah at-Taharah (Mesir: Dar al-Hadis al-Qahirah).

Al-Kattani, Abi ‘Ali al-Muntashir billah bin muhammad az-Zamzami al-Hasani. 1435/2014.  Mu’jam Fiqhus Salaf Sahabah wa ‘Itrah Wattabi’in (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah).

M. Masyhuri Mochtar.1435. Kamus Istilah Hadits. Pustaka Sidogiri. Cet. Pertama.

Al-Mizzi, Jamalud-Din Abi al-Hajjaj Yusuf. 1994. Tahdzibul-Kamal fi Asma’ir-Rijal. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Qazwini, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid.Tt. Sunan Ibnu Majah. Beirut: Dar al-Fikr.

As-Shawi, Syaikh Ahmad al-Maliki.tt. Hasyiyah as-Shawi(Beirut: Dar al-Fikr)

Az-Zirikli, Khairud-Din. Al-A’lam Qamus Tarajim li Asyhar ar-Rijal wan-Nisa’ minal-‘Arab wal-Mustaghrib wal-Musytariqin. 1999. Beirut: Dar al-Ilmi li al-Malayin. Cet: 14.

Az-Zuhaili, Dr. Wahbah. 2002/1422. Ushul al-Fiqhi al-Islami, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’ashir) , cet. Kedua.

Zidan, Dr. Abdu al-Karim 2000/1421. Al-mufassol fi ahkami al-mar’ah wal    baiti al-muslim fi as-syari’ati al-islamiyah ( bairut libanon ).

Al-Qurtubiy, Abi Abdillah 2002/ 1422. Al-jami’ul al-ahkamul Al-Qur’an li Abi Abdullah (Beirut: Dar al-Fikr)


[1] Al-mu’jamu al-mufahrosy juz 1 hal 430

[2] Mausu’ah atrof al-hadits an-Nabawiy juz 7 hal 77-78

[3] Ibanat al-ahkam juz  3 hal 418

[4] Tahdzib al-Kamal(Beirut:  Dar al-Fikr), juz 22 hal436.

[5] Tahdzib al-Kamal(Beirut:  Dar al-Fikr), juz 22 hal314.

[6] Tahdzib al-Kamal(Beirut:  Dar al-Fikr), juz19 hal241

[7] Tahdzib al-Kamal(Beirut:  Dar al-Fikr), juz 10 hal 16 .

[8] Tahdzib al-Kamal(Beirut:  Dar al-Fikr), juz 4 hal 329.

[9] [9] Ibid juz 17 hal 444.

[10] Tahdzib al-Kamal(Beirut:  Dar al-Fikr), juz 18 hal 68 .

[11] Syihabud-Din Ahmad bin ’Ali bin Hajar 1995 M 1415 H. Tahdzib al-Tahdzib Dar al-Fikr juz 3 hal 457.

[12] Fathu al-bari juz 10 hal 607

[13] Sunan Abu Daud juz 1 hal 532

[14] Sunan Abu Daud juz 1 hal 533

[15] Sunan Abu Daud juz 1 hal 532

[16] Mausu’ah nahwiyah wa shorfi al-i’rob

[17] Kamus munjid Al-Bustani, Fu’ad Ifrad.tt. Munjid at-Thullab, (Beirut: Dar al-Masyriq)

[18] Al-Asyqar, Dr. Muhammad Sulaiman Abdullah.2001/1431. Al-Wadhih fi Ushul al-Fikhi, (Beirut: Dar an-Nafa’is), hlm. 211, cet. Kelima. Az-Zuhaili, Dr. Wahbah. 2001/1422. Ushul al-Fiqhi al-Islami, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’ashir), Juz. 1, hlm. 283-284, cet. Kedua

[19] Al-Fadani, Syekh ‘Alamuddin Muhammad bin Yasin bin ‘Isa.tt. Husnu as-Shiyaghah (Rembang: Maktabah al-Anwariyah), hlm. 87,

[20] Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad.2010. Al-Mustashfa min ‘Ilmi al-Ushul(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), hal. 298, cet. Kedua.

[21] Al-Anshari, Syaikhul Islam Abi Yahya Zakariya.tt. Ghayatul Wushul (Surabaya: Al-Haramain), hlm. 36 

[22] Ibid. Hlm. 37

[23] Ibid.

[24]  Surat at-tholaq ayat 3

[25] Al-jami’ul al-ahkamul Al-Qur’an li Abi Abdullah al-Qurtuby juz 3 hal 179

 • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *